Robachkim Phát hành nhóm đầu tiên của các ca điển hình của giám s át giám sát giám sát các hoạt động xử lý tố tụng

Tên đầu tiên: phát tán các trường hợp điển hình của nhóm giám s át đầu tiên giám sát giám sát các vụ xử lý các vụ án công tố nguồn: Mọi người trong ngày Bắc Kinh, có thể 22 2Yeah; Vào tháng Năm 22 Tổng Chưởng đoàn Tối cao đã giải phóng nhóm đầu tiên các vụ án điển hình của giám s át giám sát giám sát giám sát việc xử lý các vụ án công tố. Theo báo cáo, trong đợt này có tám trường hợp, bao gồm bốn trường hợp người giám s át được mời tham dự phiên điều trần công cộng. 2 trường hợp người giám sát được mời đến giám sát để giám sát ca bệnh. Một trường hợp người giám sát được mời để giám sát kiểm tra tuần tra, và 1 trường hợp người giám sát được mời tham gia cuộc nghiên cứu các đề nghị nộp luật và giám sát. Description Phóng viên đã biết rằng nhóm các vụ điển hình này mới được s ửa đổi và thích nghi theo những quy định của viện trợ nhân dân về việc chấp nhận sự giám sát người giám sát trong các hoạt động xử lý các trường hợp, như các biện pháp quản lý cho việc chọn và bổ nhiệm giám sát nhân dân, và tập trung vào các trường hợp cụ thể bao gồm các cách người giám sát tham gia giám sát, như phiên điều trần, công trình tuần traRobachkim, đánh giá chất caRobachkim, và thực hiện các lời khuyên biện pháp viện. Dựa trên yêu cầu về sinh tồn và đại diện của giám s át viên, cơ chế chọn ngẫu nhiên mới cộng với việc bổ nhiệm giám sát viên cũng được phản ánh trong trường hợp này. Các trường hợp điển hình là để hướng dẫn các cơ quan quản lý công tố ở mọi cấp độ để thúc đẩy công việc tăng cường, can đảm trong việc thám hiểm và thay đổi, đóng vai trò quan trọng trong việc giám s át nhân dân, mời thêm người giám sát tham gia, và được sự hỗ trợ rộng rãi của nhân dân cho các công việc quy trình nhờ vào hoạt động đòi hỏi, để thúc đẩy sự cải thiện chất lượng của các dịch vụ cung cấp khác nhau, và phục vụ môi trường cao chất lượng kinh tế và xã hội cùng với việc cung cấp chất lượng tốt. Description Theo báo cáo, trong trường hợp của công ty công tố quận Thượng Hải, yêu cầu giám s át viên của nhân dân giám sát giám sát giám sát để giám sát các vụ kiện tụng hợp đồng lợi, bởi vì vụ án này liên quan đến kiến thức chuyên môn trong lãnh đạo xây dựng thành phố, luật sư quận của Minutreo cổ đã chọn những người giám sát thành phố tham gia quản lý thành phố để tham gia giám sát vụ án dựa theo trường hợp cụ thể khi phối hợp giám sát giám sát người giám sát bởi các cơ quan quản lý tòa án. Đồng thời, nó bắt đầu đề nghị mời giám s át nhân dân đến thăm hiện trường vụ án, mở rộng cảnh chấp nhận sự giám sát. Trong trường hợp phiên tòa xét xử công khai vụ án mà người giám s át nhân dân đã được mời bởi ban tuyển thủ công dân ở quận Hanyang, Vũ thành phố, tỉnh Cung Giao Giao Giao Giao, hội viên Hocei giám sát dự kiến vụ án không công khai, cơ quan quản lý hoàn to àn bảo đảm quyền của giám sát viên dân chúng tôi tham khảo ý kiến của người giám sát, lắng nghe lời khai, hỏi tại chỗ, và tự mình đưa ra ý kiến giám sát, cách chấp nhận, phát hành, tiếp nhận, tiếp nhận, tiếp nhận, tiếp nhận, tiếp nhận, xử, xử, phản hồi và những ý kiến khác nhau của giám sát viên giám sát nhân dân, và nâng cao cấp ý kiến của giám sát nhân dân, và nâng cao chất lượng tòa án. Description Dừng Thông tin chất lượng, cách giải thích chính xác, mọi ứng dụng ở đảo Sinai. Thẻnh thống: Wang Mạnh


Tin Tức

Tin Liên Quan