Xsmb Ngày 19/5/2021 Đông Phương Trung được chọn làm đơn vị hợp tác đào tạo tài năng trong lĩnh vực thông tin điện tử của Viện Tiêu chuẩn Vàng.

Một bài thực hiện công nghệ đơn giải trị của Trung Quốc (Liên minh Bách tiêu tiêu chuẩn điện) đã thông báo một thông báo trong danh sách tất cả cả các đơn vị kiện tập học thông tin qua điện. Sau khi tuyên bố độc lập và kiểm tra chuyên gia nghiêm ngặt, chắc chắn chắc chắn chắn chắc chắn chắn chắn chắn chắc chắn chắn này được chọn là một đơn vị kiểm học tập thuật Dựa vào kỹ thuật phần mềm cơ bản tiên tiến và chín chắn, các giáo viên mạnh mẽ và các khóa học chất lượng và hoàn hảo, đội Dongfangtong đã xây dựng một chương trình huấn luyện nhân sự chuyên nghiệp và kỹ thuật cho phần mềm đào tạo, đánh giá và chứng nhận. Sau khi được chọn làm một đơn vị hỗ trợ giáo dục tài năng trong lĩnh vực thông tin điện tử lần này, đội Dongfanghong sẽ hỗ trợ hỗ trợ hỗ trợ việc huấn luyện, thúc đẩy và quảng bá tài năng trong lĩnh vực tự lập công nghệ phát triển mới, hỗ trợ hỗ trợ huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp của các công nghệ liên quan, và tiếp tục đóng góp phát triển ngành dịch vụ thông tin. Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! E N d% t2nbsp;\\ 812; 812; The way of thinking about change(1)! {Th

.1}.1}.ngày đầu tư vấn cách suy nghĩ về thay đổi {\\=1}.1}.1}.1}.1}.ngày đầu tư do cá nhân đại thần cá nhân đại hiệp hiệp'6372; quảng cáo kết quả chọn kết quả phát triển tuyệt vời về chương trình ứng thông tin: phát minh: Quảng cáo: phát minh: Guangdong Information Information Association in 2021 {44444421; xuất bản báo cáo Nghiên cứu mạng Bước Bước Bước Bước Bước Bước Bước Bước Bước Bước Bước {{{}1 {đầu trang đầu tư (1) Chính xác đầu tư (1) Chính xác đầu trang: Đứng đầu trang: Đứng đầu: Đứng đầu tiên: Dựa trên hai hệ thống sản phẩm lớn của Hệ thống Bảo mật và dữ liệu +để cung cấp cho khách hàng các giải pháp và dịch vụ đầy đủ, nó là nhà cung cấp hàng đầu của các sản phẩm thông tin an ninh và công nghiệp trọng đại ở Trung Quốc 2Yeah; chúng tôi có nguồn cung cấp các công ty bảo vệ thông tin, an ninh mạng lưới, an ninh dữ liệu, an ninh giao thông, an ninh giao thông, ứng dụng thông minh, mạng lưới bảo vệ công nghệ bảo mật công nghiệp và quản lý xã hội để giúp người sử dụng công nghệ phát triển kinh doanh, kiểm soát an ninh, chia sẻ dữ liệu và giá trị khai thác. 2Yeah; Sản phẩm và các giải pháp được s ử dụng rộng rãi trong hàng ngàn công ty quốc gia, phục vụ nhiều hơn 5000 người dùng trong lĩnh vực truyền thông, tài chính, năng lượng, vận tải và các công nghiệp khác, và hợp tác với nhiều hơn dự án 2000 để tạo ra môi trường công nghệ về hợp hợp đồng nhất. Đông Phương được công nhận là một công ty phần mềm quan trọng trong kế hoạch quốc gia trong suốt mười năm liên tiếp, đang thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển của một s ố dự án khoa học và công nghệ quốc gia lớn, một trong những tổ chức cao nhất hàng trăm công ty sản xuất phần mềm và thông tin tại Bắc Kinh, và một công ty thương kiểu AAA có đánh giá tín dụng cho doanh nghiệp. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan