Sự cân bằng của hai thành phố và hai tổ chức tài chính giảm bởi 1.41 tỷ yuan

Theo thông tin trực tuyến về thời gian chứng khoán, từ tháng Năm 19, cán cân của hai tổ chức tài chính ở Thượng Hải và Thâm Quyến là 1526.095 tỉ yuan, một sự giảm giá một tỷ yuan so với ngày giao dịch trước. Trong số đó, cán cân tài chính là 1446.739 tỉ yuan, một tăng lên trong ngày giao dịch trước; Số dư của chứng khoán cho vay được là 97.356 tỉ yuan, một sự giảm hàng tỷ yuan 1.720nàng so với ngày giao dịch trước. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan